privacybeleid

Voorwaarden gebruik Website

Het gebruik van deze site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt. Uw toegang tot de Website www.cocacolavisitorscenter.be en het gebruik ervan is gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten ter zake tussen u en Coca-Cola European Partners Belgium bvba (de Onderneming") vervangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten.

Eigendom van de inhoud

De Website en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle teksten en beeldmateriaal (de “Inhoud”) zijn behoudens andersluidende vermelding, auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Coca-Cola European Partners Belgium bvba of elke andere rechthebbende entiteit. Alle inhoud bestaande uit handelsmerken, logo’s of service-merken, zijn eveneens geregistreerde en ongeregistreerde merken van The Coca-Cola Company en andere filialen of derde partijen licentiegevers. Het gebruik van de Inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de Inhoud, is strikt verboden, behalve op grond van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker is gewaarschuwd dat Coca-Cola European Partners Belgium bvba zijn intellectuele eigendomsrechten, met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

Links naar websites van derden

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (“links”) worden aangeboden naar de websites van externe partijen. Deze links worden enkel voorgesteld om de toegankelijkheid te vergemakkelijken. Coca-Cola European Partners Belgium bvba is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, de privacy policy van toepassing en de beveiliging van deze externe sites. Zonder beperking van het voorgaande, is Coca-Cola European Partners Belgium bvba niet verantwoordelijk indien de betreffende internetsites
- in overtreding zijn met de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij;
- onjuist, niet compleet of frauduleus zijn;
- niet eigen zijn aan de handel of aan een bepaald objectief;
- niet voldoende veiligheid garanderen;
- virussen of andere destructieve elementen bevatten;
- van beledigende aard zijn.
De onderneming zal bovendien niet de verantwoordelijk kunnen nemen voor een inhoud of gelijk welk product of beschikbare dienst op dergelijke websites. Indien u linkt naar één van deze websites of de Website, handelt u op eigen verantwoordelijkheid en zonder toestemming van Coca-Cola Enterprises bvba.

Het gebruik van de Website

De Onderneming kent u een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken:
• met uitzondering van beelden van personen of plaatsen die zich buiten de sectie ‘pers’ van de Website bevinden, kan u de Inhoud downloaden, enkel voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen overneemt;
• u mag geen beelden van mensen of plaatsen gebruiken die zich buiten de sectie ‘Pers’ van de Website bevinden, zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming;
• de Inhoud van de sectie ‘Pers’ van de Website mag niet worden gereproduceerd;
• het is strikt verboden de Inhoud te verdelen, aanpassen, kopiëren behalve onder hoger vermelde voorwaarden), doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, licentie verlenen, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming;
• het is strikt verboden de Website te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen - de onderneming zal haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan politie- of andere ordehandhavingdiensten en aan alle gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit te onthullen van mensen die dergelijk materiaal of dergelijke informatie posten of doorgeven;
• het is strikt verboden de Website te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren.

De Onderneming

zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die deze beperkingen niet naleven. Door het aanvaarden van de huidige voorwaarden gaat U ermee akkoord dat de Onderneming willekeurig uw gebruik van de Website onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden. Bij een opschorting of beëindiging in die zin moet u onmiddellijk (a) het gebruik van de Website stopzetten, en (b) alle kopieën vernietigen die u eventueel van bepaalde delen van de inhoud hebt gemaakt.

Exoneratieclausule

ALLE INHOUD IS ONDERHEVIG AAN WIJZIGINGEN EN WORDT U TER BESCHIKKING GESTELD "ZOALS IS", ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.
Onverminderd het voorgaande, garandeert noch bevestigt de Onderneming dat uw gebruik van enige inhoud van de site geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van discussies, berichten, verzendingen, en dergelijke op de site wijst de Onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de site.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

U gebruikt de Website op eigen risico. De Onderneming noch één van de hierbij aangesloten vennootschappen, de gelieerde bedrijven, de woordvoerders of directeurs, de vertegenwoordigers of de andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de Website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt aan het gebruik van deze site of zijn inhoud, wordt het op basis van contractueel, strafwettelijk of burgerlijke aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website worden geregeld door de wetten van België ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site of waarin deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Het beheer van de Website

Deze Website wordt beheerd door: Wieni bvba, Philipssite 5A bus 26, 3001 Heverlee, info@wieni.be.

© Coca-Cola European Partners Belgium bvba. De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze Website berusten bij Coca-Cola European Partners Belgium bvba. Dit betekent dat het verboden is de Inhoud van deze site en/of het materiaal op deze Website op enigerlei wijze te reproduceren en/of te verspreiden. “Coca-Cola” is a registered trademark of The Coca-Cola Company